Môn Toán Lớp 7: Tính giá trị của biểu thức A = x(x – 2009) – y(2009 – x) tại x =3009 và y = 1991:

Môn Toán Lớp 7: Tính giá trị của biểu thức A = x(x – 2009) – y(2009 – x) tại x =3009 và y = 1991:

Môn Toán Lớp 7: Tính giá trị của biểu thức A = x(x – 2009) – y(2009 – x) tại x =3009 và y = 1991:

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Tính giá trị của biểu thức A = x(x – 2009) – y(2009 – x) tại x =3009 và y = 1991:”

 1. Giải đáp:
  A = x(x – 2009) – y(2009 – x)

  ⇔ A = x(x – 2009) + y(x – 2009)

  ⇔ A = (x + y)(x – 2009)

  Với x =3009 và y = 1991, giá trị của biểu thức là:

  A = (3009 + 1991)(3009 – 2009) = 5000.1000 = 5000000

   

  Trả lời
 2. Thay x=3009 và y=1991 vào biểu thức A ta có 
  A = 3009 . ( 3009 – 2009 ) – 1991 . ( 2009 – 3009 )
  = 3009 . 1000 – 1991 . (-1000)
  = 3009 . 1000 + 1991 . 1000
  = ( 3009 + 1991 ) . 1000
  = 5000 . 1000
  = 5 000 000

  Trả lời

Viết một bình luận