Môn Toán Lớp 7: – Tam giác ABC có AB = AC và Aˆ = 60o . So sánh ba cạnh của tam giác ABC. – Tam giác LGR có Lˆ = Rˆ = 60o. So sánh ba cạnh của tam

Môn Toán Lớp 7: – Tam giác ABC có AB = AC và Aˆ = 60o . So sánh ba cạnh của tam giác ABC. – Tam giác LGR có Lˆ = Rˆ = 60o. So sánh ba cạnh của tam

Môn Toán Lớp 7: – Tam giác ABC có AB = AC và Aˆ = 60o . So sánh ba cạnh của tam giác ABC.
– Tam giác LGR có Lˆ = Rˆ = 60o. So sánh ba cạnh của tam giác LGR.
– Tam giác PQS có Pˆ = 90o và Sˆ = 45o. So sánh ba cạnh của tam giác PQS.Viết một bình luận