Môn Toán Lớp 7: phá giá trị tuyệt đối: a) l2x-4l + l x-3 l

Môn Toán Lớp 7: phá giá trị tuyệt đối: a) l2x-4l + l x-3 l

Môn Toán Lớp 7: phá giá trị tuyệt đối:
a) l2x-4l + l x-3 lViết một bình luận