Môn Toán Lớp 7: Giải hộ em câu này được không ạ? N=x^ 2 .(x+y)-y^ 2 (x+y)+x^ 2 -y^ 2 +2(x+y)+3 biết x + y + 1 = 0

Môn Toán Lớp 7: Giải hộ em câu này được không ạ? N=x^ 2 .(x+y)-y^ 2 (x+y)+x^ 2 -y^ 2 +2(x+y)+3 biết x + y + 1 = 0

Môn Toán Lớp 7:

Giải hộ em câu này được không ạ? N=x^ 2 .(x+y)-y^ 2 (x+y)+x^ 2 -y^ 2 +2(x+y)+3 biết x + y + 1 = 0Viết một bình luận