Môn Toán Lớp 7: Đa thức Q(x)=x^2-4 có tập nghiệm là ?

Môn Toán Lớp 7: Đa thức Q(x)=x^2-4 có tập nghiệm là ?

Môn Toán Lớp 7:

Đa thức Q(x)=x^2-4 có tập nghiệm là ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Đa thức Q(x)=x^2-4 có tập nghiệm là ?”

Viết một bình luận