Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB và điểm E trên cạnh AC sao cho BD = CE a) Chứng minh: Tam giác ADE cân

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB và điểm E trên cạnh AC sao cho BD = CE a) Chứng minh: Tam giác ADE cân

Môn Toán Lớp 7:

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB và điểm E trên cạnh AC sao cho BD = CE

a) Chứng minh: Tam giác ADE cân

b) Chứng minh: DE // BC

VẼ HÌNH VÀ LÀM LỜI GIẢI GIÚP MÌNH Ạ! MÌNH CẢM ƠN NHIỀU<3Viết một bình luận