Môn Toán Lớp 7: Cho ABC có ^CBA=60°,^ACB=50°.khẳng định nào sau đây là đúng A.AC>BC>AB B.BC>AC>AB C.AB>BC>AC D.AB>AC>BC

Môn Toán Lớp 7: Cho ABC có ^CBA=60°,^ACB=50°.khẳng định nào sau đây là đúng A.AC>BC>AB B.BC>AC>AB C.AB>BC>AC D.AB>AC>BC

Môn Toán Lớp 7:

Cho ABC có ^CBA=60°,^ACB=50°.khẳng định nào sau đây là đúng

A.AC>BC>AB

B.BC>AC>AB

C.AB>BC>AC

D.AB>AC>BC

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho ABC có ^CBA=60°,^ACB=50°.khẳng định nào sau đây là đúng A.AC>BC>AB B.BC>AC>AB C.AB>BC>AC D.AB>AC>BC”

Viết một bình luận