Môn Toán Lớp 7: a) Tìm nghiệm của đa thức 12 + 3x ; 9/4x – 3/4 b) Tính giá trị biểu thức : x^2 – 2xy + y^2 tại x =

Môn Toán Lớp 7: a) Tìm nghiệm của đa thức 12 + 3x ; 9/4x – 3/4 b) Tính giá trị biểu thức : x^2 – 2xy + y^2 tại x =

Môn Toán Lớp 7:

a) Tìm nghiệm của đa thức

12 + 3x ; 9/4x – 3/4

b) Tính giá trị biểu thức : x^2 – 2xy + y^2 tại x = 4 ; y = -2

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: a) Tìm nghiệm của đa thức 12 + 3x ; 9/4x – 3/4 b) Tính giá trị biểu thức : x^2 – 2xy + y^2 tại x =”

 1. a, A = 12 + 3x = 0
  ⇒ 12 + 3x = 0
  ⇒ 3x = -12
  ⇒ x = -4
  Vậy nghiệm của đa thức là: x = -4
  b, B = 9/4x – 3/4 = 0
  ⇒ 9/4x – 3/4 = 0
  ⇒ 9/4x = 3/4
  ⇒ x = 1/3
  Vậy nghiệm của đa thức là: x = 1/3
  c, Ta có: (x – y)(x – y) = x^2 – xy – yx + y^2 = x^2 – 2xy+ y^2
  ⇒ x^2 – 2xy+ y^2 = (x-y)^2
  Khi đó tại x = 4 ; y = -2 thì:
  C = x^2 – 2xy+ y^2 = (x-y)^2 = (4 + 2)^2 = 6^2 = 36
  Vậy x = 4 ; y = -2 thì C = 36
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  12+3x=0
  <=>3x=-12
  <=>x=-4
  ________________
  9/4x-3/4=0
  <=>9/4x=3/4
  <=>x=3/4:9/4
  <=>x=1/3
  b)
  Tại x=4, y=-2
  4^2-2.4.-2+-2^2
  =16-(-16)+ 4
  =32+ 4
  =36

  Trả lời

Viết một bình luận