Môn Toán Lớp 7: Nếu ai đọc đc câu hỏi này thì xin hãy giúp mik với ạk. Cảm ưn rất nhiều<33 tìm x: (liên quan tới căn bậc hai số học) (x^2-2).(x^2-9/

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 7: Nếu ai đọc đc câu hỏi này thì xin hãy giúp mik với ạk. Cảm ưn rất nhiều<33
tìm x: (liên quan tới căn bậc hai số học)
(x^2-2).(x^2-9/4).(x^2+3)=0, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Trả Lời

 1. @ Lời giải:
  (x^2-2)(x^2-9/4)(x^2 + 3)=0
  Nếu ab=0 thì a =0 ,b=0
  @ x^2 – 2 = 0
  => x^2 = 0 +2
  => x^2 = 2
  => x^2 = (sqrt2)^2 hoặc x^2 = (-sqrt2)^2
  => x = sqrt2 hoặc x = -sqrt2
  @ x^2 – 9/4 = 0
  => x^2 = 0 + 9/4
  => x^2 = 9/4
  => x^2 = (3/2)^2 hoặc x^2 = (-3/2)^2
  => x = 3/2 , x = -3/2
  @ x^2 + 3 = 0
  => x^2 = -3
  Vì x^2 \ge 0 AAx 
  Mà 0 > -3
  => x \in ∅
  Vậy x = sqrt2,x=-sqrt2,x=3/2,x=-3/2

  Trả lời
 2. Answer:
  (x^2-2) (x^2 – 9/4) (x^2 + 3 )= 0
  ⇒ (x-\sqrt 2)(x + \sqrt 2) (x – 3/2) (x + 3 /2) (x^2 + 3) = 0
  ⇒ x – \sqrt 2 = 0 hoặc x +\sqrt 2 = 0 hoặc x – 3/2 = 0 hoặc x + 3/2 = 0
  ⇒ x = \sqrt 2 hoặc x = – \sqrt 2 hoặc x = 3/2 hoặc x = -3/2
  Vậy x in {\pm \sqrt 2 ; \pm 3/2}
  Áp dụng:
  $\ast \; A^2-B^2 = (A-B)(A+B)$

  Trả lời

Viết một bình luận