Môn Toán Lớp 7: Giúp tôi bài nay với Đề bài: Ba học sinh, mỗi người mua một loại bút. Giá ba loại lầm lượt là 1200 đồng, 1500 đồng, 2000 đồng. Biết số

Môn Toán Lớp 7: Giúp tôi bài nay với Đề bài: Ba học sinh, mỗi người mua một loại bút. Giá ba loại lầm lượt là 1200 đồng, 1500 đồng, 2000 đồng. Biết số

Môn Toán Lớp 7: Giúp tôi bài nay với
Đề bài: Ba học sinh, mỗi người mua một loại bút. Giá ba loại lầm lượt là 1200 đồng, 1500 đồng, 2000 đồng. Biết số tiền phải trả là như nhau, hỏi mỗi học sinh mua ít nhất bao nhiêu bút?Viết một bình luận

test_ai