Môn Toán Lớp 7: f(x)=1 + x^3 + x^5 + x^7 + … + x^101. Tính f(1); f(-1) trình bày rõ ràng nha

Môn Toán Lớp 7: f(x)=1 + x^3 + x^5 + x^7 + … + x^101. Tính f(1); f(-1) trình bày rõ ràng nha

Môn Toán Lớp 7: f(x)=1 + x^3 + x^5 + x^7 + … + x^101.
Tính f(1); f(-1)
trình bày rõ ràng nha

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: f(x)=1 + x^3 + x^5 + x^7 + … + x^101. Tính f(1); f(-1) trình bày rõ ràng nha”

 1. Nhận xét :
  x^n với n là số lẻ (n > 0) thì 1^n = 1 ; (-1)^n = (-1)
  f(1) = 1 + 1^3 + 1^5 + 1^7 + … + 1^101
  -> f(1) = 1 + 1 + 1 + 1 + …. + 1 ( 51 số 1 )
  -> f(1) = 1 . 51 = 51
  Vậy f(1) = 51
  f(-1) = 1 + (-1)^3 + (-1)^5 + (-1)^7 + ….. + (-1)^101
  -> f(-1) = 1 + (-1) + (-1) + (-1) + …. + (-1) ( 50 số -1 )
  -> f(-1) = 1 + (-1) . 50 = -49
  Vậy f(-1) = -49

  Trả lời

Viết một bình luận