Môn Toán Lớp 7: có 25 viên bi gồm 3 loại : bi đỏ , bi xanh , bi vàng . Biết số bi đỏ là số tròn chục , số bi xanh gấp 4 lần bi vàng . Tính số bi mỗi lo

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 7: có 25 viên bi gồm 3 loại : bi đỏ , bi xanh , bi vàng . Biết số bi đỏ là số tròn chục , số bi xanh gấp 4 lần bi vàng . Tính số bi mỗi loại , biết số bi mỗi loại nhiều hơn 2 viên .

Trả Lời

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì số bi mỗi loại nhiều hơn hai viên => Tổng số bi xanh và vàng phải nhiều hơn: 2 + 2*4 = 10(viên)
  => Số bi đỏ phải ít hơn: 25 – 10 = 15(viên)
  Mà số bi đỏ là số tròn chục, số bi đỏ ít hơn 15 viên. Vậy có 10 viên bi đỏ.
  Tổng số bi xanh và vàng là:
        25 – 10 = 15(viên)
  Ta có sơ đồ:
  Bi xanh: |—|—|—|—|
  Bi vàng: |—|
  Ngoặc tổng 15 viên.
  Tổng số phần bằng nhau là:
       4 + 1 = 5(phần)
  Số bi vàng là:
       15 : 5*1 = 3(viên)
  Số bi xanh là:
       15 – 3 = 12(viên)

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
      Số bi đỏ là số tròn trục ⇒ nên có thể là 10 hoặc 20 , 30 
  ⇒Nếu số bi đỏ là 10 thì ta có phép tính : 
        →Tổng số bi xanh va vàng là :
              25 – 10 = 15 (viên bi )
        →Số bi xanh là : 
           15 : (1 + 4 ) . 4 = 12 ( viên bi )
        → Số bi vàng là : 
           15 – 12 = 3 ( viên )
  ⇒ Vậy 15 ; 12 ; 3  thỏa mãn yêu cầu đề bài đều > 2 
   Vậy số bi xanh và vàng : 15 
          
    
   

  Trả lời

Viết một bình luận