Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đương phân giác BD (D thuộc AC).Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H a) Chứng minh AH vuông góc với BD b)

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đương phân giác BD (D thuộc AC).Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H a) Chứng minh AH vuông góc với BD b)

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, đương phân giác BD (D thuộc AC).Từ D kẻ DH vuông góc với BC tại H
a) Chứng minh AH vuông góc với BD
b) Tính góc BAH biết góc ADH = 110 độViết một bình luận