Môn Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có AB = 3CM , AC = 4CM , BC = 5CM A) Cm Tam giác ABC là tam giác vg B) KẺ AH VUÔNG GÓC BC , BIẾT AH=2CM , TÍNH BH ?

Môn Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có AB = 3CM , AC = 4CM , BC = 5CM A) Cm Tam giác ABC là tam giác vg B) KẺ AH VUÔNG GÓC BC , BIẾT AH=2CM , TÍNH BH ?

Môn Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có AB = 3CM , AC = 4CM , BC = 5CM
A) Cm Tam giác ABC là tam giác vg
B) KẺ AH VUÔNG GÓC BC , BIẾT AH=2CM , TÍNH BH ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có AB = 3CM , AC = 4CM , BC = 5CM A) Cm Tam giác ABC là tam giác vg B) KẺ AH VUÔNG GÓC BC , BIẾT AH=2CM , TÍNH BH ?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét 3^2+4^2=9+16=25(cm)
  5^2=25(cm)
  – Vì 25=25 hay 3^2+4^2=5^2 =>AB^2+AC^2=BC^2(Py-ta-go)
  to ΔABC là tam giác vuông .
  b) Xét ΔAHB vuông tại H có :
  AH^2+HB^2=AB^2(Py-ta-go)
  =>2^2+HB^2=3^2
  =>4+HB^2=9
  =>HB^2=9-4
  =>HB^2=5
  =>HB= $\sqrt[]{5}$ (cm)
  to Vậy HB= $\sqrt[]{5} (cm)$ 

  Trả lời
 2. Lời giải:
  a, Ta có:
  3^2 = 9
  4^2 = 16
  5^2 = 25
  Mà 9 + 16 = 25
  => 3^2 + 4^2 = 5^2
  => AB^2 + AC^2 = BC^2
  => \triangleABC \bot tại A
  b, Áp dụng định lý Pytago vào tam giác vuông ABH có:
  AB^2 = AH^2 + BH^2
  3^2 = 2^2 + BH^2
  9 = 4 + BH^2
  BH^2 = 9 – 4
  BH^2 = 5
  BH = \sqrt{5}
  Vậy BH = \sqrt{5} (cm)

  mon-toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-3cm-ac-4cm-bc-5cm-a-cm-tam-giac-abc-la-tam-giac-vg-b-ke-ah

  Trả lời

Viết một bình luận