Môn Toán Lớp 7: Cho hai đoạn thẳng $BC$ và $AD$ Ta có $: MA = MD$ $MB = MC$ Liệu $BC = AD ?$ . Giúp mik trl câu hỏi này vs

Môn Toán Lớp 7: Cho hai đoạn thẳng $BC$ và $AD$ Ta có $: MA = MD$ $MB = MC$ Liệu $BC = AD ?$ . Giúp mik trl câu hỏi này vs

Môn Toán Lớp 7: Cho hai đoạn thẳng $BC$ và $AD$
Ta có $: MA = MD$
$MB = MC$
Liệu $BC = AD ?$ . Giúp mik trl câu hỏi này vs

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho hai đoạn thẳng $BC$ và $AD$ Ta có $: MA = MD$ $MB = MC$ Liệu $BC = AD ?$ . Giúp mik trl câu hỏi này vs”

 1. Giải đáp:
  Không bằng nhau
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta phải chia trường hợp khác nhau như hình. Như đề bài cho là MA=MD; MD=MC hình cũng giống vậy. Nên đề bài không cho ta đủ số liệu để chứng minh bằng nhau.
  => BC và AD không bằng nhau

  mon-toan-lop-7-cho-hai-doan-thang-bc-va-ad-ta-co-ma-md-mb-mc-lieu-bc-ad-giup-mik-trl-cau-hoi-nay

  Trả lời

Viết một bình luận