Môn Toán Lớp 7: Cho f(x) = 5x^2 – 2x + 5 g(x) = 5x^2 – 6x – 1/3 Tính hiệu f(1) – g (-1)

Môn Toán Lớp 7: Cho f(x) = 5x^2 – 2x + 5 g(x) = 5x^2 – 6x – 1/3 Tính hiệu f(1) – g (-1)

Môn Toán Lớp 7: Cho
f(x) = 5x^2 – 2x + 5
g(x) = 5x^2 – 6x – 1/3
Tính hiệu f(1) – g (-1)Viết một bình luận