Môn Toán Lớp 7: Câu 2:Cho hai đa thức M(x)=4x^4-2x^2+3x-5 . N(x)=3x^4+5x^3+2x+1 a)Tính:A(x)=M(x)+N(x) b)Chứng tỏ x=1 là nghiệm của đa thức M

Môn Toán Lớp 7: Câu 2:Cho hai đa thức M(x)=4x^4-2x^2+3x-5 . N(x)=3x^4+5x^3+2x+1 a)Tính:A(x)=M(x)+N(x) b)Chứng tỏ x=1 là nghiệm của đa thức M

Môn Toán Lớp 7: Câu 2:Cho hai đa thức
M(x)=4x^4-2x^2+3x-5 . N(x)=3x^4+5x^3+2x+1
a)Tính:A(x)=M(x)+N(x)
b)Chứng tỏ x=1 là nghiệm của đa thức M(x)
——————–hết————————-Viết một bình luận

test_ai