Môn Toán Lớp 7: Bài 1 : Thực hiện phép tính a) 75 – 81 b) 16 – ( – 4 ) c) -42 – ( -35 ) d) -18 – ( – 9 ) Bài 2 : Làm câu sao theo 2 cách a) 45 – 9 . (

Môn Toán Lớp 7: Bài 1 : Thực hiện phép tính a) 75 – 81 b) 16 – ( – 4 ) c) -42 – ( -35 ) d) -18 – ( – 9 ) Bài 2 : Làm câu sao theo 2 cách a) 45 – 9 . (

Môn Toán Lớp 7: Bài 1 : Thực hiện phép tính
a) 75 – 81
b) 16 – ( – 4 )
c) -42 – ( -35 )
d) -18 – ( – 9 )
Bài 2 : Làm câu sao theo 2 cách
a) 45 – 9 . ( -13 – 5 )
b) 29 . ( 19 – 13 ) – 19 . ( 29 – 13 )
( Làm cả hai bài đúng + đủ + chi tiết, không được = báo cáo )Viết một bình luận