Môn Toán Lớp 7: Bài 1 : Biểu diễn các số hữu tỉ : 7/6;-3/7;2,4 trên trục số . Bài 2 : So sánh các số hữu tỉ sau: a)-1/4 và -2/5 b) 0,125 và 0,13

Môn Toán Lớp 7: Bài 1 : Biểu diễn các số hữu tỉ : 7/6;-3/7;2,4 trên trục số . Bài 2 : So sánh các số hữu tỉ sau: a)-1/4 và -2/5 b) 0,125 và 0,13

Môn Toán Lớp 7: Bài 1 : Biểu diễn các số hữu tỉ : 7/6;-3/7;2,4 trên trục số .
Bài 2 : So sánh các số hữu tỉ sau:
a)-1/4 và -2/5
b) 0,125 và 0,13Viết một bình luận

test_ai