Môn Toán Lớp 7: Bài 1: a) Cho hai đa thức A(x) = 2x^2 – x^3 + x – 3 và B(x) = x^3 – x^2 + 4 – 3x. Tính P(x) = A(x) + B(x). b) Cho đa thức Q(x) = 5x^2

Môn Toán Lớp 7: Bài 1: a) Cho hai đa thức A(x) = 2x^2 – x^3 + x – 3 và B(x) = x^3 – x^2 + 4 – 3x. Tính P(x) = A(x) + B(x). b) Cho đa thức Q(x) = 5x^2

Môn Toán Lớp 7: Bài 1:
a) Cho hai đa thức A(x) = 2x^2 – x^3 + x – 3 và B(x) = x^3 – x^2 + 4 – 3x.
Tính P(x) = A(x) + B(x).
b) Cho đa thức Q(x) = 5x^2 – 5 + a^2 + ax. Tìm các giá trị của a để Q(x) có nghiệm x = – 1.
Bài 2. Cho đơn thức: A = (2x^2y^3 ) . ( – 3x^3y^4 )
a) Thu gọn đơn thức A.
b) Xác định hệ số và bậc của đơn thức A sau khi đã thu gọn.Viết một bình luận