Môn Toán Lớp 7: a,2x-3=0 b,3x+2=8-x-7x c,x²-9=(2x+1)(x-3) d,4x/3+5x/2=1 e,3/x+4x+1/x-2=12x-10/x(x-2)

Môn Toán Lớp 7: a,2x-3=0 b,3x+2=8-x-7x c,x²-9=(2x+1)(x-3) d,4x/3+5x/2=1 e,3/x+4x+1/x-2=12x-10/x(x-2)

Môn Toán Lớp 7: a,2x-3=0
b,3x+2=8-x-7x
c,x²-9=(2x+1)(x-3)
d,4x/3+5x/2=1
e,3/x+4x+1/x-2=12x-10/x(x-2)

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: a,2x-3=0 b,3x+2=8-x-7x c,x²-9=(2x+1)(x-3) d,4x/3+5x/2=1 e,3/x+4x+1/x-2=12x-10/x(x-2)”

 1. trả lời+giải thích:
  a, 2$x$-3=0
  ⇔2$x$=3
  ⇔ $x$=$\frac{3}{2}$ 
  b, 3$x$+2=8-$x$-7$x$
  ⇔3$x$+$x$+7$x$=8 – 2 
  ⇔10$x$=6
  ⇔$x$ =$\frac{6}{10}$ 
  ⇔$x$=0,6
  c , $x^2$-9=(2$x$+1)($x$-3)
  ⇔$x^2$9=$2x^2$5$x$3
  ⇔−$x^2$9=5$x$3
  ⇔−$x^2$9+5$x$+3=0
  ⇔−$x^2$+5$x$6=0(casio)
  d,$\frac{4x}{3}$ +$\frac{5x}{2}$ =1
  ⇔$\frac{4x*2}{3}$ +$\frac{5x*3}{2}$ =1*6
  ⇔2×4$x$+3×5$x$=6
  ⇔8$x$+15$x$=6
  ⇔23$x$=6
  ⇔$x$=$\frac{6}{23}$ 
  e,$\frac{3}{x+4x}$ +$\frac{1}{x-2}$ =$\frac{12x-10}{x(x-2)}$ 
  ⇔($x$2)×3+5$x$=5(12$x$10)
  ⇔3$x$6+5$x$= 60$x$50
  ⇔8$x$6= 60$x$50
  ⇔8$x$660$x$=−50
  ⇔−52$x$=50+6
  ⇔−52$x$=−44
  ⇔$x$=$\frac{-44}{-52}$ 
  ⇔$x$=$\frac{11}{13}$ 
                                                     bn tham khảo nha
                                                Chúc bn học tốt 
  #naziok6
                           Cho xin hay nhất nha

  Trả lời

Viết một bình luận