Môn Toán Lớp 7: 1 và 8 có phải số nguyên tố cùng nhau không??

Môn Toán Lớp 7: 1 và 8 có phải số nguyên tố cùng nhau không??

Môn Toán Lớp 7: 1 và 8 có phải số nguyên tố cùng nhau không??Viết một bình luận