Môn Toán Lớp 7: 1) tìm nghiệm của đa thức sau a) f(x)=2x+5 b) g(x)=3-x 2) kiểm tra xem a) x=0,5 có phải là nghiệm của đa thức

Môn Toán Lớp 7: 1) tìm nghiệm của đa thức sau a) f(x)=2x+5 b) g(x)=3-x 2) kiểm tra xem a) x=0,5 có phải là nghiệm của đa thức

Môn Toán Lớp 7: 1) tìm nghiệm của đa thức sau
a) f(x)=2x+5 b) g(x)=3-x
2) kiểm tra xem
a) x=0,5 có phải là nghiệm của đa thức 5-10x không?
b) mỗi số x=1;x=-2;x=2 có phải là nghiệm của đa thức x^2+x-2 không ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: 1) tìm nghiệm của đa thức sau a) f(x)=2x+5 b) g(x)=3-x 2) kiểm tra xem a) x=0,5 có phải là nghiệm của đa thức”

 1. 1) 
  a) f(x)=2x+5
  2x+5=0
  =>2x=0-5
  =>2x=-5
  =>x=(-5):2
  =>x=-5/2
  b) g(x)=3-x
  3-x=0
  =>x=3-0
  =>x=3
  2)
  Thay x=1 vào đa thức x^2+x-2 ta có:
  1^2+1-2=0
  Vậy x=1 là nghiệm của đa thức x^2+x-2
  Thay x=-2 vào đa thức x^2+x-2 ta có:
  (-2)^2+(-2)-2=0
  Vậy x=-2 là nghiệm của đa thức x^2+x-2
  Thay x=2 vào đa thức x^2+x-2 ta có:
  2^2+2-2=4
  Vậy x=2 không phải là nghiệm của đa thức x^2+x-2
   

  Trả lời
 2. $#ProTopTop$
  Giải đáp 1a) -5/2
  1b) 3
  2a) Có 
  2b) x = 1 => Có
  x = -2 => Có
  x = 2 => Không 
  Các bước giải
  1a) Cho f(x) = 0
  => 2x + 5 = 0
  <=> 2x = 0 – 5
  <=> 2x = -5
  <=> x = -5 : 2
  <=> x = -5/2
  Vậy x = -5/2 là nghiệm của f(x)
  1b) Cho g(x) = 0
  => 3 – x = 0
  <=> x = 3 – 0
  <=> x = 3
  Vậy x = 3 là nghiệm của g(x)
  2a) Thay x = 0,5 vào 5 – 10x ta có $:$
  => 5 – 10 . 0,5
  5 – 5
  => 0
  Vậy x = 0,5 có là nghiệm của  5 – 10x
  2b) Thay x = 1 vào x^2 + x – 2 ta có $:$
  => 1^2 + 1 – 2
  1 – 1
  => 0
  Vậy x = 1 là nghiệm của x^2 + x – 2
  Thay x = -2 vào x^2 + x – 2 ta có $:$
  => ( -2 )^2 – 2 – 2
  4 – 2 – 2
  => 0
  Vậy x = -2 là nghiệm của x^2 + x – 2
  Thay x = 2 vào x^2 + x – 2 ta có $:$
  => 2^2 + 2 – 2
  4 + 2 – 2
  => 4
  Vậy x = 2 không là nghiệm của x^2 + x – 2

  Trả lời

Viết một bình luận