Môn Toán Lớp 6: vụ mùa qua,nhà bác Năm thu được 1tấn 2 tạ thóc tẻ và khối lượng thóc nếp bằng1/5 thóc tẻ. Bác bán10kg thóc tẻ thu được 32000đồng,10kg t

Môn Toán Lớp 6: vụ mùa qua,nhà bác Năm thu được 1tấn 2 tạ thóc tẻ và khối lượng thóc nếp bằng1/5 thóc tẻ. Bác bán10kg thóc tẻ thu được 32000đồng,10kg t

Môn Toán Lớp 6: vụ mùa qua,nhà bác Năm thu được 1tấn 2 tạ thóc tẻ và khối lượng thóc nếp bằng1/5 thóc tẻ. Bác bán10kg thóc tẻ thu được 32000đồng,10kg thóc nếp thu được 48000 đồng hỏi
A) Nhà bác Năm thu được tất cả bao nhiêu ki-lô gam thóc nếp và thóc tẻ?
B) Nếu bán toàn bộ số thóc thì thu được bao nhiêu tiền?
mội người giải giúp nhé mình đang cần gấpViết một bình luận

test_ai