Môn Toán Lớp 6: Trong hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ra từ hộp 2 quả bóng. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra, sự kiệ

Môn Toán Lớp 6: Trong hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ra từ hộp 2 quả bóng. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra, sự kiệ

Môn Toán Lớp 6: Trong hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ra từ hộp 2 quả bóng. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra, sự kiện nào không thể xảy ra, sự kiện nào có thể xảy ra?
a) Tổng các số ghi trên 2 quả bóng bằng 1.
b) Tích các số ghi trên hai quả bóng bằng 1.
c) Tích các số ghi trên hai quả bóng bằng 0.
d) Tổng các số ghi trên 2 quả bóng lớn hơn 0.
e) Phải lấy ra ít nhất bao nhiêu quả bóng để tổng các số trên các quả bóng chắc chắn lớn hơn 5

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Trong hộp có 10 quả bóng được đánh số từ 0 đến 9. Lấy ra từ hộp 2 quả bóng. Trong các sự kiện sau, sự kiện nào chắc chắn xảy ra, sự kiệ”

 1. a/ có thể vì có thể lấy 1 số 0 và 1 số 1
  b không thể vì không thể lấy 2 số 1
  c/ có thể vì có thể lấy trúng số 0 mà 0 nhân mấy cũng bằng 0
  d/ Chắc chắn vì những số lớn hơn 0 là 1, 2 3. nếu cộng lại thì số nhỏ nhất bằng 3, 3 lớn hơn 0
  e/4 vì 4 số nhỏ nhất là 0, 1, 2, 3 cộng lại bằng 6, lớn hơn 5
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+giải thích các bước giải
  a) Tổng các số ghi trên hai lá thăm bằng 1: Có thể xảy ra
  b) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 1: không thể xảy ra
  c) Tích các số ghi trên hai lá thăm bằng 0: Có thể xảy ra
  d) Tổng các số ghi trên hai lá thăm lớn hơn 0: Chắc chắn xảy ra
   e ) Phải lấy ra ít nhất 2 quả bóng vì tổng phải có 2 số cộng lại để có tổng
  #dangbinh
   

  Trả lời

Viết một bình luận