Môn Toán Lớp 6: tính và viết kết quả dưới dạng phân số tối giản a)1/6+1/3 b)-1/4+1/8 c)-5/12+2/-3 d)3/4+-5/24 e)-3/5+1/15 f)-5/6+1/42 thx trc nhoa:3

Môn Toán Lớp 6: tính và viết kết quả dưới dạng phân số tối giản a)1/6+1/3 b)-1/4+1/8 c)-5/12+2/-3 d)3/4+-5/24 e)-3/5+1/15 f)-5/6+1/42 thx trc nhoa:3

Môn Toán Lớp 6: tính và viết kết quả dưới dạng phân số tối giản a)1/6+1/3 b)-1/4+1/8 c)-5/12+2/-3 d)3/4+-5/24 e)-3/5+1/15 f)-5/6+1/42 thx trc nhoa:3Viết một bình luận