Môn Toán Lớp 6: tính tổng 3 + 5 + 7 +….+2019 + 2021 + 2023

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: tính tổng 3 + 5 + 7 +….+2019 + 2021 + 2023

Trả Lời

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số số hạng là :
  ( 2023 – 3 ) : 2 + 1 = 1011 ( số)
  Tổng của dãy là :
  ( 2023 + 2 ) x 1011 : 2 = 1024143
  Vậy tổng của dãy trên là 1024143
  $\textit{HT}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận