Môn Toán Lớp 6: Tìm số nguyên dương n sao cho `{n(2n-1)}/26` là số chính phương

Môn Toán Lớp 6: Tìm số nguyên dương n sao cho `{n(2n-1)}/26` là số chính phương

Môn Toán Lớp 6: Tìm số nguyên dương n sao cho `{n(2n-1)}/26` là số chính phương

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm số nguyên dương n sao cho `{n(2n-1)}/26` là số chính phương”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì (n(2n-1))/26 là số chính phương :
  => Đặt (n(2n-1))/26=k^2
  =>n(2n-1)=26k^2
  Do VP=26k^2 \vdots 2
  =>VT=n(2n-1)\vdots 2
  Mà 2n-1 luôn lẻ
  =>n chẵn
  => Đặt n=2m
  =>2m(4m-1)=26k^2
  =>m(4m-1)=13k^2
  Gọi ƯCLN(m;4m-1)=d=> $\begin{cases}m\vdots d\\4m-1\vdots d\end{cases}⇒\begin{cases}4m\vdots d\\4m-1\vdots d\end{cases}$
  =>4m-(4m-1)\vdots d
  =>1\vdots d=>d=1
  =>m và 4m-1 nguyên tố cùng nhau
  Đặt 13k^2 =13(ab)^2
  =>m(4m-1)=13(ab)^2
  =>m(4m-1)=13a^2 b^2
  => $\left[ \begin{array}{l}\begin{cases}m=a^2\\4m-1=13b^2\end{cases}\\ \begin{cases}m=13b^2 \\4m-1=a^2 \end{cases}\end{array} \right.$
  Trường hợp $1$ :
  $\begin{cases}m=a^2\\4m-1=13b^2\end{cases}$
  Ta có : 4m-1=13b^2
  =>4m=13b^2 +1=12b^2 +b^2 +1
  Vì 12b^2 \vdots 4;4m\vdots 4
  =>b^2 +1\vdots 4
  =>b^2 +1≡0(mod 4)
  =>b^2 ≡-1(mod 4)
  Mà số chính phương chỉ ≡0;1 mod $4$
  -> Vô lí
  Trường hợp $2$ :
  $\begin{cases}m=13b^2 \\4m-1=a^2 \end{cases}$
  Ta có : 4m-1=a^2
  =>4m=a^2 +1
  Do 4m\vdots 4
  =>a^2 +1\vdots 4
  =>a^2 +1≡0(mod 4)
  =>a^2 ≡-1(mod 4) 
  Mà số chính phương chỉ ≡0;1 mod $4$
  -> Vô lí
  Vậy không có số chính phương n thỏa mãn đề bài

  Trả lời

Viết một bình luận