Môn Toán Lớp 6: Tam giác ABC có diện tích là 64 cm2. Chiều cao AH = 0,8 dm. Tính cạnh đáy BC của tam giác đó.

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: Tam giác ABC có diện tích là 64 cm2. Chiều cao AH = 0,8 dm. Tính cạnh đáy BC của tam giác đó.

Trả Lời

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  text[Đổi : 0,8 dm = 8 cm]
  Cạnh đáy BC của tam giác đó là :
     64 xx 2 : 8 = 16 ( cm )
       text[Đáp số : 16 cm]
  ~~~~~~
  S = (axxh)/2
  a = S xx 2 : h
  h = S xx 2 : a
  S : Diện tích 
  a : Cạnh đáy
  h : Chiều cao
  #nhungan

  Trả lời

Viết một bình luận