Môn Toán Lớp 6: Tam giác ABC có diện tích là 64 cm2. Chiều cao AH = 0,8 dm. Tính cạnh đáy BC của tam giác đó.

Môn Toán Lớp 6: Tam giác ABC có diện tích là 64 cm2. Chiều cao AH = 0,8 dm. Tính cạnh đáy BC của tam giác đó.

Môn Toán Lớp 6: Tam giác ABC có diện tích là 64 cm2. Chiều cao AH = 0,8 dm. Tính cạnh đáy BC của tam giác đó.Viết một bình luận

test_ai