Môn Toán Lớp 6: D)3/7+11/14-13/2 giúp mình bài này nhá cảm ơn

Môn Toán Lớp 6: D)3/7+11/14-13/2 giúp mình bài này nhá cảm ơn

Môn Toán Lớp 6:

D)3/7+11/14-13/2 giúp mình bài này nhá cảm ơnViết một bình luận

test_ai