Môn Toán Lớp 6: Bài 1 tính , tính bình thường 20 ¹⁹⁹⁵ : 20 ¹⁹⁹⁴ + ( 7 ) ⁸ : ( 7 ) ⁶ ( – 30 ) . 72 + 18 . ( – 30 )

Môn Toán Lớp 6: Bài 1 tính , tính bình thường 20 ¹⁹⁹⁵ : 20 ¹⁹⁹⁴ + ( 7 ) ⁸ : ( 7 ) ⁶ ( – 30 ) . 72 + 18 . ( – 30 )

Môn Toán Lớp 6:

Bài 1 tính , tính bình thường

20 ¹⁹⁹⁵ : 20 ¹⁹⁹⁴ + ( 7 ) ⁸ : ( 7 ) ⁶

( – 30 ) . 72 + 18 . ( – 30 )

– 15 . 72.- 85 . 72 .

Giúp mình ba bài này mình cần gấp cho mình cảm ơn plssssssssViết một bình luận