Môn Toán Lớp 6: a) 1/5 + ( x – 1/4 ) x 4/5 = 0,5 b) 3/2 : ( x + 1/5 ) + 1/4 x 1/3 = 0,4 Cần gấp mn ơi

Môn Toán Lớp 6: a) 1/5 + ( x – 1/4 ) x 4/5 = 0,5 b) 3/2 : ( x + 1/5 ) + 1/4 x 1/3 = 0,4 Cần gấp mn ơi

Môn Toán Lớp 6:

a) 1/5 + ( x – 1/4 ) x 4/5 = 0,5

b) 3/2 : ( x + 1/5 ) + 1/4 x 1/3 = 0,4

Cần gấp mn ơi



Viết một bình luận

test_ai