Môn Toán Lớp 6: Một trường trung học ở Hà Nội tổ chức cuộc bình chọn “ Cầu thủ được yêu thích nhất” bao gồm Tiến Dũng, Xuân Trường, Văn Đức, Quang Hải

Môn Toán Lớp 6: Một trường trung học ở Hà Nội tổ chức cuộc bình chọn “ Cầu thủ được yêu thích nhất” bao gồm Tiến Dũng, Xuân Trường, Văn Đức, Quang Hải

Môn Toán Lớp 6: Một trường trung học ở Hà Nội tổ chức cuộc bình chọn “ Cầu thủ được yêu thích
nhất” bao gồm Tiến Dũng, Xuân Trường, Văn Đức, Quang Hải. Sau khi bình chọn, thu được kết quả
như sau: có 1/7số học sinh chọn Quang Hải, 1/3 số học sinh chọn Tiến Dũng, 1/2 số học sinh chọn
Xuân Trường, còn lại là chọn Văn Đức. Biết rằng tổng số học sinh chọn Quang Hải và Tiến Dũng là
400. Tính số học sinh chọn Văn Đức.Viết một bình luận