Môn Toán Lớp 6: Một nhà máy có 3 đội công nhân. Số công nhân đội 1 bằng 30% tổng số công nhân của nhà máy, số công nhân đội 2 bằng 4/3 số công nhân đội

Môn Toán Lớp 6: Một nhà máy có 3 đội công nhân. Số công nhân đội 1 bằng 30% tổng số công nhân của nhà máy, số công nhân đội 2 bằng 4/3 số công nhân đội

Môn Toán Lớp 6: Một nhà máy có 3 đội công nhân. Số công nhân đội 1 bằng 30% tổng số công nhân của nhà máy, số công nhân đội 2 bằng 4/3 số công nhân đội 1. Đội 3 có 90 công nhân.
a, Tính tổng số công nhân của cả nhà máy.
b, Tính số công nhân của đội 1.
c, tính tỉ số phần trăm số công nhân của đội 2 với cả số công nhân của cả nhà máy
Giúp mình với.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Một nhà máy có 3 đội công nhân. Số công nhân đội 1 bằng 30% tổng số công nhân của nhà máy, số công nhân đội 2 bằng 4/3 số công nhân đội”

 1. Giải đáp:
  a) Gọi số công nhân của nhà máy là $x\left( {x \in N*} \right)$ (công nhân)
  Số công nhân đội 1 là 
  $30\% .x = \dfrac{{30}}{{100}}.x = \dfrac{3}{{10}}.x$ (công nhân)
  Số công nhân đội 2 là:
  $\dfrac{4}{3}.\dfrac{3}{{10}}.x = \dfrac{2}{5}x$ (công nhân)
  Số công nhân đội 3 là:
  $\begin{array}{l}
  x – \dfrac{3}{{10}}x – \dfrac{2}{5}x = \dfrac{3}{{10}}x\\
   \Leftrightarrow \dfrac{3}{{10}}.x = 90\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{{90.10}}{3} = 300\left( {tm} \right)
  \end{array}$
  Vậy nhà máy có tổng $300$ công nhân
  b) Số công nhân của đội 1 là:
  $\dfrac{3}{{10}}.x = \dfrac{3}{{10}}.300 = 90$ (công nhân)
  Vậy đội 1 có $900$  công nhân
  c) Số công nhân của đội 2 so với tổng số công nhân nhà máy là $\dfrac{2}{5} = \dfrac{2}{5}.100\%  = 40\% $

  Trả lời

Viết một bình luận