Môn Toán Lớp 6: Đề bài : Lớp có 48 học sinh , số học sinh giỏi chiếm 5/16 cả lớp , số học sinh khá bằng 6/5 số học sinh giỏi . Số học sinh trung bình b

Môn Toán Lớp 6: Đề bài : Lớp có 48 học sinh , số học sinh giỏi chiếm 5/16 cả lớp , số học sinh khá bằng 6/5 số học sinh giỏi . Số học sinh trung bình b

Môn Toán Lớp 6: Đề bài : Lớp có 48 học sinh , số học sinh giỏi chiếm 5/16 cả lớp , số học sinh khá bằng 6/5 số học sinh giỏi . Số học sinh trung bình bằng 5/9 số học sinh khá , còn lại là hs yếu . Tính số học sinh yếu của lớpViết một bình luận

test_ai