Môn Toán Lớp 6: Đề bài : Lớp có 48 học sinh , số học sinh giỏi chiếm 5/16 cả lớp , số học sinh khá bằng 6/5 số học sinh giỏi . Số học sinh trung bình b

Môn Toán Lớp 6: Đề bài : Lớp có 48 học sinh , số học sinh giỏi chiếm 5/16 cả lớp , số học sinh khá bằng 6/5 số học sinh giỏi . Số học sinh trung bình b

Môn Toán Lớp 6: Đề bài : Lớp có 48 học sinh , số học sinh giỏi chiếm 5/16 cả lớp , số học sinh khá bằng 6/5 số học sinh giỏi . Số học sinh trung bình bằng 5/9 số học sinh khá , còn lại là hs yếu . Tính số học sinh yếu của lớp

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Đề bài : Lớp có 48 học sinh , số học sinh giỏi chiếm 5/16 cả lớp , số học sinh khá bằng 6/5 số học sinh giỏi . Số học sinh trung bình b”

 1. Giải đáp: 5 học sinh 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh giỏi của lớp đó là : 
      48 × $\dfrac{5}{16}$ = 15 ( học sinh ) 
  Số học sinh khá của lớp đó là : 
      15 × $\dfrac{6}{5}$ = 18 ( học sinh )
  Số học sinh trung bình của lớp đó là : 
       18 × $\dfrac{5}{9}$ = 10 ( học sinh ) 
  Tổng số học sinh giỏi , học sinh khá và học sinh trung bình là : 
       15 + 18 + 10 = 43 ( học sinh ) 
  Số học sinh yếu lớp đó là : 
        48 – 43 = 5 ( học sinh ) 
                 Đáp số : 5 học sinh 

  $#$baocute213
  @hoidap247

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   số học sinh yếu là 5 (HS)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số học sinh giỏi là:
  48 * 5/16 = 15 (HS)
   Số học sinh khá là:
  15 * 6/5 = 18 (HS)
  Số học sinh TB là:
  18 * 5/9 = 10 (HS)
  Số học sinh yếu là:
  48-(15+18+10) = 5 (HS)

  Trả lời

Viết một bình luận