Môn Toán Lớp 6: cho phân số B= 4.n+5 / 2.n-1. Tìm n thuộc Z để B có giá trị là số nguyên

Môn Toán Lớp 6: cho phân số B= 4.n+5 / 2.n-1. Tìm n thuộc Z để B có giá trị là số nguyên

Môn Toán Lớp 6: cho phân số B= 4.n+5 / 2.n-1. Tìm n thuộc Z để B có giá trị là số nguyênViết một bình luận

test_ai