Môn Toán Lớp 6: cho phân số B= 4.n+5 / 2.n-1. Tìm n thuộc Z để B có giá trị là số nguyên

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: cho phân số B= 4.n+5 / 2.n-1. Tìm n thuộc Z để B có giá trị là số nguyên

Trả Lời

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Với $\forall$ n in Z thì 4n+5 in Z ; 2n – 1 in Z và 2n – 1 $\neq$ 0
  Ta có (4n+5)/(2n-1) = (2(2n-1)+7)/(2n-1) = 2 + 7/(2n-1)
  Để B in Z <=> 7/(2n-1) in Z
  => 7 $\vdots$ 2n-1
  => 2n-1 là ước của 7
  => 2n – 1 in { -1 ; 1 ; -7 ; 7}
  => 2n in { 0 ; 2 ; -6 ; 8 }
  => n in { 0 ; 1 ; -3 ; 4 } ( thoả mãn }
  Vậy n in { 0 ; 1 ; -3 ; 4 }

  Trả lời
 2. Gọi ƯCLN của (4n+5;2n+1) là d
  <=>4n+5 : d
         2n – 1 : d
  <=> 4n + 5 : d
  2(2n+1) : d
  <=> 4n+5 – (4n + 2) : d
  <=> 3 : d
  <=> d thuộc Ư của 3
  Nếu d=3 thì 4n + 5 : 3
  => n = 3K + 1 
  Thay n=3K+1  thì 2n + 1 : 3
  2x3K+1 + 1 : 3
  6K + 2 + 1 : 3
  6K + 3 : 3
  <=> 6K : 3 ; 3 : 3
  Vậy n = 3K+1 thì B là 1 số nguyên 
  Cho mình câu trả lời hay nhất nhé

  Trả lời

Viết một bình luận