Môn Toán Lớp 6: cho đoạn thẳng AB=5cm.trên đoạn Ab lấy điểm C sao cho AC=3cm a) tính BC b)lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD=2cm.so sánh độ

Môn Toán Lớp 6: cho đoạn thẳng AB=5cm.trên đoạn Ab lấy điểm C sao cho AC=3cm a) tính BC b)lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD=2cm.so sánh độ

Môn Toán Lớp 6: cho đoạn thẳng AB=5cm.trên đoạn Ab lấy điểm C sao cho AC=3cm
a) tính BC
b)lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD=2cm.so sánh độ dài CD và ABViết một bình luận

test_ai