Môn Toán Lớp 6: Cho các số nguyên a,b,c,d thỏa mãn a < 2b + 1, b < 3c + 1, c < 4d + 1 và d < 2021. Tìm giá trị lớn nhất có thể của a

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: Cho các số nguyên a,b,c,d thỏa mãn a < 2b + 1, b < 3c + 1, c < 4d + 1 và d < 2021. Tìm giá trị lớn nhất có thể của a

Trả Lời

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Có c < 4d + 1 < 2021 . 4 + 1 = 8085
  =>b < 3c + 1 < 3.8085 + 1 = 24256
  =>a < 2b + 1 < 2.24256 + 1 = 48513
  =>a = 48513 – 1
  =>a = 48512
  Vậy a lớn nhất là 48512

  Trả lời

Viết một bình luận