Môn Toán Lớp 6: Cho các số nguyên a,b,c,d thỏa mãn a < 2b + 1, b < 3c + 1, c < 4d + 1 và d < 2021. Tìm giá trị lớn nhất có thể của a

Môn Toán Lớp 6: Cho các số nguyên a,b,c,d thỏa mãn a < 2b + 1, b < 3c + 1, c < 4d + 1 và d < 2021. Tìm giá trị lớn nhất có thể của a

Môn Toán Lớp 6: Cho các số nguyên a,b,c,d thỏa mãn a < 2b + 1, b < 3c + 1, c < 4d + 1 và d < 2021. Tìm giá trị lớn nhất có thể của aViết một bình luận

test_ai