Môn Toán Lớp 6: Cho biểu thức `A=(3n-5)/(n+4)`. Tìm số nguyên n để biểu thức `A` có giá trị lớn nhất.

Môn Toán Lớp 6: Cho biểu thức `A=(3n-5)/(n+4)`. Tìm số nguyên n để biểu thức `A` có giá trị lớn nhất.

Môn Toán Lớp 6: Cho biểu thức `A=(3n-5)/(n+4)`. Tìm số nguyên n để biểu thức `A` có giá trị lớn nhất.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cho biểu thức `A=(3n-5)/(n+4)`. Tìm số nguyên n để biểu thức `A` có giá trị lớn nhất.”

 1. Để A là số nguyên thì:
  3n-5 chia hết cho n+4
  => 3n+12-17 chia hết cho n+4
  => 3.(n+4) – 17 chia hết cho n+4
  Mà 3.(n+4) chia hết cho n+4
  => 17 chia hết cho n+4
  => n+4 thược Uw(17= {-17;17;-1;1}Ư
  -> n thuộc {Ơ-21;-5;-3;13}
  => Mà A lớn nhất.
  -> A=13.
  $#nguyenxuanbachmt123$

  Trả lời
 2. A=(3n-5)/(n+4)   (n in ZZ)
  A=(3(n+4)-17)/(n+4)
  A=3-17/(n+4)
  A=3+(17)/(-n-4)
  A lớn nhất <=>17/(-n-4) lớn nhất.
  A lớn nhất, mà 17 > 0
  <=>$\begin{cases} -n-4 \quad\text{nhỏ nhất, mà} \quad n ∈ \mathbb{Z}\\-n-4 > 0 \end{cases}$
  <=>-n-4=1
  <=>-n=5
  <=>n=-5
  => A lớn nhất là: 3+17/(5-4)=20 tại n=-5

  Trả lời

Viết một bình luận