Môn Toán Lớp 6: Cho 2 góc kề bù AOB và BOC biết AOB = 58 độ a) Tính BOC = ? b) Vẽ OM là tia phân giác của BOC. Tính AOM=?

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: Cho 2 góc kề bù AOB và BOC biết AOB = 58 độ
a) Tính BOC = ?
b) Vẽ OM là tia phân giác của BOC. Tính AOM=?

Trả Lời

 1. a )
  Ta có : ∠AOB + ∠BOC = 180 ^o ( Hai góc kề bù )
  ⇒ ∠BOC =180 ^o – ∠AOB
  hay ∠BOC = 180^o – 58 ^o = 122 ^o
  Vậy góc BOC có số đo là 122 ^o
  b )
  Ta có : ∠BOM =∠COM= 1/2 BOC = 1/2 . 122 =61^o ( vì OM là tia phân giác của ∠BOC )
  Lại có : ∠AOM + ∠MOC = 180 ^o ( Hai góc kề bù )
  ⇒∠AOM = 180 ^o – ∠MOC =180 ^o – 61^O = 119^o
  Vậy số đo góc AOM là 119 ^o

  Trả lời

Viết một bình luận