Môn Toán Lớp 6: (câu dễ nè) một người một người đem đi bán một số trứng. sau khi bán 5/8 số trứng thì còn lại 21 quả. tính số trứng mang đi bán ?

Môn Toán Lớp 6: (câu dễ nè) một người một người đem đi bán một số trứng. sau khi bán 5/8 số trứng thì còn lại 21 quả. tính số trứng mang đi bán ?

Môn Toán Lớp 6: (câu dễ nè)
một người một người đem đi bán một số trứng. sau khi bán 5/8 số trứng thì còn lại 21 quả. tính số trứng mang đi bán ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: (câu dễ nè) một người một người đem đi bán một số trứng. sau khi bán 5/8 số trứng thì còn lại 21 quả. tính số trứng mang đi bán ?”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số trứng còn lại:
      1-$\frac{5}{8}$= $\frac{3}{8}$(quả) 
   Số trứng mang đi bán:
      21÷$\frac{3}{8}$=56(quả)
             Đ/S: 56 quả trứng

  Trả lời

Viết một bình luận