Môn Toán Lớp 6: . Biết xOy kề bù yOz và xOy = 5yOz. Vậy số đo xOy là : A. 45o B. 60o C. 120o D. 150o Bên trong góc aOb = 120o vẽ tia Oc sao cho cOb bằ

Môn Toán Lớp 6: . Biết xOy kề bù yOz và xOy = 5yOz. Vậy số đo xOy là : A. 45o B. 60o C. 120o D. 150o Bên trong góc aOb = 120o vẽ tia Oc sao cho cOb bằ

Môn Toán Lớp 6: . Biết xOy kề bù yOz và xOy = 5yOz. Vậy số đo xOy là :
A. 45o B. 60o C. 120o D. 150o
Bên trong góc aOb = 120o
vẽ tia Oc sao cho cOb bằng 25% aOb. Khi đó
aOc là: A.Góc nhọn B.Góc tù C.Góc vuông D. Góc bẹtViết một bình luận

test_ai