Môn Toán Lớp 6: Bạn An đọc một cuốn sách dày 200 trang trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/5 số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được 1/4 số

Môn Toán Lớp 6: Bạn An đọc một cuốn sách dày 200 trang trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc được 1/5 số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được 1/4 số

Môn Toán Lớp 6: Bạn An đọc một cuốn sách dày 200 trang trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bạn đọc
được
1/5
số trang sách. Ngày thứ hai bạn đọc được
1/4
số trang còn lại. Hỏi:
a) Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba bạn An đọc được bao nhiêu trang sách.
b) Tính tỉ số trang sách trong ngày thứ nhất và ngày thứ ba.
c) Ngày thứ nhất bạn An đọc được số trang chiếm bao nhiêu phần trăm của cuốn
sáchViết một bình luận