Môn Toán Lớp 6: Bài 5: Cho A = 3 + 32 + 33+ + 3100 Tìm số tự nhiên n, biết 2A + 3 = 3n

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: Bài 5: Cho A = 3 + 32 + 33+ + 3100
Tìm số tự nhiên n, biết 2A + 3 = 3n

Trả Lời

Viết một bình luận