Môn Toán Lớp 6: bài 1 a, vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng mỗi hàng 4 cây zịt s1 b, vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng mỗi hàng 4 cây

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: bài 1
a, vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng mỗi hàng 4 cây
zịt s1
b, vẽ sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng mỗi hàng 4 cây

Trả Lời

Viết một bình luận