Môn Toán Lớp 6: a) A =2+22+23+24+…. +2100 b) B = 1+5+52+53+….5150 C) C = 3+ 32 +33+….+31000.

Môn Toán Lớp 6: a) A =2+22+23+24+…. +2100 b) B = 1+5+52+53+….5150 C) C = 3+ 32 +33+….+31000.

Môn Toán Lớp 6: a) A =2+22+23+24+…. +2100
b) B = 1+5+52+53+….5150
C) C = 3+ 32 +33+….+31000.

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: a) A =2+22+23+24+…. +2100 b) B = 1+5+52+53+….5150 C) C = 3+ 32 +33+….+31000.”

 1. a)
  Các số từ 22 – 2100 là :
  (2100 – 22) : 1 + 1 = 2079
  Tổng của dãy là :
  (2100 + 22) xx 2079 : 2 + 2 = 2205821
  b)
  Các số từ 52 – 5150 là :
  (5150 – 52) : 1 + 1 = 5099
  Tổng của dãy là :
  (5150 + 52) xx 5099 : 2 + 1 + (1 + 5) = 13262506
  c)
  Các số từ 32 – 31000 là :
  (31000 – 32) : 1 + 1 = 30969
  Tổng của dãy là :
  (31000 + 32) xx 30969 : 2 + 1 + 3 = 480515008
  $#H$

  Trả lời

Viết một bình luận