Môn Toán Lớp 6: A = 5 + I-10I – I3I B = 5 – I-10I + I-3I

Môn Toán Lớp 6: A = 5 + I-10I – I3I B = 5 – I-10I + I-3I

Môn Toán Lớp 6: A = 5 + I-10I – I3I
B = 5 – I-10I + I-3I

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: A = 5 + I-10I – I3I B = 5 – I-10I + I-3I”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = 5 + |-10| – |3|
  A = 5 + 10 – 3
  A = 15 – 3
  A = 12
  -> Vậy A = 12
  \text{__________________________}
  B = 5 – |-10| + |-3|
  B = 5 – 10 + 3
  B = -5 + 3
  B = -2
  -> Vậy B = -2

  Trả lời

Viết một bình luận