Môn Toán Lớp 6: 6,4 : (-0,08 ) – 1,6 . 0,01 Bài 2 : tìm x a) x – 5,01 = 7,02 – 2 . 1,5 b) x : 2,5 = 1,02 + 3 . 1,5 Baì 3 : Làm tròn số a) 149, 368

Môn Toán Lớp 6: 6,4 : (-0,08 ) – 1,6 . 0,01 Bài 2 : tìm x a) x – 5,01 = 7,02 – 2 . 1,5 b) x : 2,5 = 1,02 + 3 . 1,5 Baì 3 : Làm tròn số a) 149, 368

Môn Toán Lớp 6: 6,4 : (-0,08 ) – 1,6 . 0,01
Bài 2 : tìm x
a) x – 5,01 = 7,02 – 2 . 1,5
b) x : 2,5 = 1,02 + 3 . 1,5
Baì 3 : Làm tròn số
a) 149, 368 đến hàng phần mười
b) 264,039 đến hàng chục

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 6,4 : (-0,08 ) – 1,6 . 0,01 Bài 2 : tìm x a) x – 5,01 = 7,02 – 2 . 1,5 b) x : 2,5 = 1,02 + 3 . 1,5 Baì 3 : Làm tròn số a) 149, 368”

 1. 6,4 : (-0,08 ) – 1,6 . 0,01
  = -80 – 0,016
  = -80, 016
  Bài 2.
  a) x – 5,01 = 7,02 – 2 . 1,5
      x – 5,01 = 7,53
     x            = 7,53 + 5,01
     x            = 12,54
  b) x : 2,5 = 1,02 + 3 . 1,5
      x : 2,5 = 5,52
      x         = 5,52 × 2,5
      x         = 13,8
  Bài 3
  a) 149,368 ->  149,4
  b) 264,039 -> 260
  @ KT lại bài nhé!!!Nhiều khi đầu óc hơi lú
   

  Trả lời

Viết một bình luận