Môn Toán Lớp 6: 30: x;45 :x và x>10 9:(x+2) (x + 17):(x+3) giúp mik vs ạ

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: 30: x;45 😡 và x>10
9:(x+2)
(x + 17):(x+3)
giúp mik vs ạ

Trả Lời

 1. a)
  30 \vdots x; 45 \vdots x
  ⇒ x∈Ư(30;45)
  Ta có:
  30=2.3.5
  45=3^2 .5
  ⇒ ƯCLN(30;45) =3.5 =15
  ⇒ ƯC(30;45)=Ư(15) ={1;3;5;15}
  Vì x>10
  ⇒ x=15
  Vậy, x=15.
  b)
       9 \vdots x+2
  ⇒ x+2 ∈Ư(9) ={±1;±3;±9}
  ⇒ x∈{-1;-3;1;-5;7;-11}
  Vậy, x∈{-1;-3;1;-5;7;-11}.
  c)
       x+17 \vdots x+3
  ⇒ (x+17)/(x+3) = ( (x+3)+14 )/(x+3) = 1 + 14/(x+3)
  ⇒ 14 \vdots x+3
  ⇒ x+3 ∈Ư(14) ={±1;±2;±7;±14}
  ⇒ x∈{-2;-4;-1;-5;4;-10;9;-17}
  Vậy, x∈{-2;-4;-1;-5;4;-10;9;-17}.
   $#nhatminhbuithien2010$

  Trả lời

Viết một bình luận