Môn Toán Lớp 6: (3^2)^2 + 2^x = 5.( 5 + 2^2 .3)

Môn Toán Lớp 6: (3^2)^2 + 2^x = 5.( 5 + 2^2 .3)

Môn Toán Lớp 6: (3^2)^2 + 2^x = 5.( 5 + 2^2 .3)Viết một bình luận

test_ai