Môn Toán Lớp 6: (3^2)^2 + 2^x = 5.( 5 + 2^2 .3)

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 6: (3^2)^2 + 2^x = 5.( 5 + 2^2 .3)

Trả Lời

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 3^2 )^2 + 2^x = 5 . ( 5 + 2^2 . 3 )
  3^(2+2) + 2^x = 5 . ( 5 + 4 . 3 )
  3^4 + 2^x = 5 . ( 5 + 12 )
  3^4 + 2^x = 5 . 17
  3^4 + 2^x = 85
  2^x = 85 – 3^4
  2^x = 85 – 81
  2^x = 4
  2^x = 2^2
  => x = 2
  Vậy x = 2
  #nhungan

  Trả lời

Viết một bình luận